Przetwarzanie danych osobowych

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego medigold.pl zwanego dalej Serwisem.

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma "MediGold" Sławomir Kubik z siedzibą w miejscowości Bytom, ul. Wrocławska 14, NIP 6261714658, REGON 276634009 zwanym dalej Administratorem.
 2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
 3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
  1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych
  5. złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
 6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
 8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
 9. Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
  2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: biuro.delikatesy24h@gmail.com.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 1. Serwis internetowy medigold.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  1. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika
  2. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
  3. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
  4. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

Kontakt

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: biuro.delikatesy24h@gmail.com.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".
 2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
 3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, niniejszym informujemy:

I. Współadministratorzy danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowną umową (zawartą na podstawie art. 26 ust.1 RODO o współadministrowanie), informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:

Sławomir Kubik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "DELIKATESY" Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Sławomir Kubik z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Batorego 20/9, NIP: 6261714658 (Współadministrator 1)

Beata Kubik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "DELIKATESY" Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Beata Kubik z siedzibą przy ul. gen. Grota-Roweckiego 7/5 w Bytomiu (41-907), NIP: 6262494822 (Współadministrator 2)

II. Wspólne uzgodnienia pomiędzy Współadministratorami:

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 • w związku z realizacją umowy Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, informacji zgodnie z przepisem art. 13 i 14 RODO,
 • Współadministrator 1 odpowiedzialny jest za zapewnienie osobie, której dane osobowe dotyczą, możliwości realizacji jej praw zgodnie z RODO, a także zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie z przepisem art. 33 RODO oraz zawiadamianie Podmiotów Danych Osobowych o naruszeniach, zgodnie z przepisem art. 34 RODO. Niezależnie od tego ustalenia, osoba, której dane osobowe dotyczą może wykonywać swoje prawa również wobec Współadministratora 2. W takim przypadku Współadministrator 2 niezwłocznie przekaże takie żądanie Współadministratorowi 1, który to żądanie zrealizuje.
 • Współadministrator 2 będzie świadczył niezbędną pomoc w wykonywaniu przez Współadministratora 1 obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej.

III. Punkt kontaktowy:

Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych

 • pisemnie: ul. Wrocławska 14, 41-902 Bytom
 • telefonicznie: 530-795-708,
 • w drodze korespondencji elektronicznej: medigold.kosmetyka@gmail.com

IV. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zawieranych umów na wykonanie usług kosmetycznych i fryzjerskich, a także w celach marketingowych.

Gromadzone i przetwarzane dane pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz kategorie przetwarzanych danych:

W celu realizacji usług, o których mowa w pkt. II powyżej podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Danymi niezbędnymi do realizacji umowy są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

W przypadku wystawiania faktury VAT niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres – jest to wymóg ustawowy. Wówczas w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c ).

Dane szczególnych kategorii, takie jak dane o stanie zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą prawną przetwarzania w celach marketingowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VI. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy, współpracownicy, podmioty świadczące usługi niezbędne dla prawidłowej realizacji wykonywania naszych usług, tj. podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne, hostingowe, firmy kurierskie oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VIII. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda to dane osobowe będę przez nas przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń.

W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura VAT Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat od licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • otrzymania kopii danych osobowych,
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody -  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

X. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niezbędnych dla realizacji umów i usług, o których mowa w pkt. IV nie będzie możliwa ich realizacja.

XI. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania


Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

I. Administrator danych:

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Kubik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "DELIKATESY" Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Sławomir Kubik z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Batorego 20/9, NIP: 6261714658

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zwarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 22[1] par. 1 Kodeksu pracy). Przetwarzane dane: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegająca się o pracę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Nie udostępniamy danych przetwarzanych w procesie rekrutacji.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w okresie trwania procesu rekrutacji, po ty czasie dane zostana usunięte.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • otrzymania kopii danych osobowych,
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstawy do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z administratorem: tel. 530795708

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych fakultatywnych jest w pełni dowolne oraz nie rodzi negatywnych skutków dla osoby ubiegającej się o pracę.

IX. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Formularz

Potrzebujesz pomocy? Skontaktujemy się z Toboą w 24h.

Uzupełnij imię i nazwisko
Uzupełnij email
Uzupełnij treść
Zaakceptuj politykę prywatności